Fotografie a videa z našich akcí, kurzů a aktivit...
 

 

LOGOHRÁTKY

SPRÁVNÝ ROZVOJ ŘEČI JE DŮLEŽITÝ

Rozvoj lidské řeči nezáleží jen na správné výslovnosti a postavení mluvidel.

Proto každá lekce obsahuje cvičení:
- hrubá motorika
- jemná motorika
- grafomotorika
- zrakové a sluchové vnímání
- dechová cvičení
- artikulační cvičení
- slovní zásoba, automatizace hlásky

KDY NAVŠTÍVIT LOGOPEDA? LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Nemluví-li dítě správně, případně nemluví-li vůbec ve 3 letech věku. Zadrhává a obtíže trvají déle než 3 měsíce. 

3 roky – P,B, M, K, G, J, H, CH, F, V a  samohlásky
3,5 roku – D, T, N, L, E
4 roky -  Ď,Ť, Ň
4,5 roku – Č, Š, Ž
5 let – C, S, Z, R
5,5 roku – Ř, diferenciace sykavek

Pokud lze předpokládat poruchu řeči kvůli onemocnění nebo vadě (rozštěp, sluchová vada, autismus). Při obtížích dítěte naučit se číst nebo psát běžnými metodami (specifická porucha učení)

Sigmatismus  - šišlání. Do určitého věku je naprosto normální, že dítě špatně vyslovuje – šišlá. Řeč se od narození postupně vyvíjí. Artikulace jednotlivých hlásek se vyvíjí postupně od jednodušších ke složitějším. Do šesti let hovoříme o tzv.fyziologický sigmatismus

Dyslalie  - neboli patlavost, nejčastější problém,  některé hlásky vyslovuje špatně nebo nahrazuje některou
hlásku hláskou jinou, vyslovuje „R“ v krku, dává jazyk mezi zuby,šlape si na jazyk, šišlá

KDO JE LOGOPEDICKÝ ASISTENT?

Logopedická péče ve školství vychází z Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství č.j. 14 712/2009  –  61.. Vymezuje logopedickou péči, definuje kvalifikaci a určuje kompetence logopedického asistenta.

KOMPETENCE LOGOPEDICKÉHO ASISTENTA

Logopedický asistent, který získal způsobilost podle čl. IV písm. a) a b), provádí tyto činnosti:

- přímou logopedickou intervenci u žáka se zjištěnou prostou vadou výslovnosti
- logopedem stanovené edukační reedukační postupy a cvičení u svěřených žáků
- vyhledává žáky s narušenou komunikační schopností
- u svěřených žáků činnosti zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči a prevenci vzniku čtenářských obtíží
- v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků, s příznaky rizikového vývoje řeči, informace o dostupnosti logopedické péče

LOGOPEDICKÝ PRACOVNÍK SE SOUSTŘEDÍ  ZEJMÉNA NA TYTO ČINNOSTI:

- na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku
- na prevenci poruch řeči
- na prevenci vzniku čtenářských obtíží
- v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Pokud máte zájem o ukázkovou lekci zdarma, vyplňte prosím níže registrační formulář, ve kterém si zvolte Vámi vybranou aktivitu: